Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Nordals Landsbylaug PAK

§ 1

Navn, lokalområde og hjemsted.

 1. Landsbylaugets navn er Nordals Landsbylaug PAK.
 2. Landsbylauget omfatter: Arealet nord for Nordborg, afgrænset mod vest af Nordborg bæk, mod syd som vist på kort på hjemmesiden www,pak.landsbylaug.dk og mod øst af den gamle sognegrænse mod Lavensby.
 3. Landsbylaugets hjemsted er identisk med den til enhver tids valgte formands adresse. 

§ 2

Formål.

Landsbylauget formål er at være et forum:

 1. Hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet.
 2. Som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer.
 3. Som kan være talerør for lokalområdet, herunder enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og lokale aktivitets grupper, i forhold til offentligheden. (f.eks. Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Staten)

§ 3

Medlemmer.

Alle borgere, foreninger, institutioner og virksomheder, som har adresse i lokalområdet i henhold til § 1 stk. 2, er fødte medlemmer. De øvrige ejere af ejendomme inden for dette område, kan søge om optagelse.

§ 4

Kontingent.

Landsbylaugets medlemmer er kontingent fri. Sønderborg Kommune giver en årligt ydelse til driften.

 

§ 5

Bestyrelsen.

Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Den består af mindst 5 højst 7 medlemmer, hvor der skal være mindst et medlem fra hvert område, Pøl, Augustenhof og Købingsmark.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide indtræder en suppleant i dennes sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan oprette udvalg til at løse specifikke arbejdsområder, samt udarbejde en forretningsorden for dem.

Ved første ordinære generalforsamling afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning, dog skal det sikres at både formand og kasserer ikke kommer på valg samtidigt. Ved de efterfølgende ordinære generalforsamlinger er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen varetager landsbylaugets tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelsen udsendes via E-mail sammen med en dagsorden. Der føres et beslutningsreferat, som skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

 

§ 6

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er landsbylaugets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst tre ugers varsel ved opslag på laugets hjemmeside (www.pak.landsbylaug.dk)

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 10% af landsbylaugets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen med angivelse af grunden til indkaldelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger om ændringer i vedtægterne eller opløsning af lauget skal have mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at være vedtaget.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.   

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt eller på E-mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning fra det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Laugets fremtidige arbejde.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter.
 9. Eventuelt

 

§ 7

Tegning og hæftelse.

Landsbylauget forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i fællesskab.

Der påhviler ikke landsbylaugets medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på lauget påhvilende forpligtelser.

 

§ 8

Regnskab og revision.

Landsbylaugets regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling være revideret af landsbylaugets valgte revisorer.

 

§ 9

Ikrafttrædelse og revisionsfortegnelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag den 13’ januar 2016.

Vedtægterne er reviderede på generalforsamlingen den 21′ februar 2017.

Forretningsorden for udvalg og arbejdsgrupper under Nordals Landsbylaug PAK

 1. Udvalg/arbejdsgrupper planlægger og udfører specifikke opgaver, som aftales med bestyrelsen
 2. Udvalg/arbejdsgrupper udpeger en kontaktperson som løbende holder bestyrelsen orienteret om gruppens arbejde. Alle udgifter aftales med kasserer inden indkøb.
 3. Udvalg/arbejdsgrupper må administrere en mindre kontant beholdning til afholdelse af småindkøb. Der skal aflægges regnskab efter hver event eller et projekt er afsluttet.
 4. Gruppen bestemmer selv sin størrelse og sørger for at finde afløsere når nogen melder sig ud.
 5. Alle medlemmer i PAK kan blive medlem af et eller flere udvalg. De tilmelder sig til kontaktpersonen i gruppen.
 6. Udvalg/arbejdsgrupper kan beslutte at nedlægge sig selv når en arbejdsopgave er afsluttet, eller der har vist sig manglende interesse for den type event som udvalget er sat til at lave.

 

Vedtaget af bestyrelsen den 15/3 2017